"مـטּ یگآنـﮧ بانوے نفریـטּ شده ے  ایـטּ سرزمینم‌..

نامـَـم را فریاد كنید  تا نزدیـكـــ مـטּ نشوند .."

"كآمنتآ اينجـآ بآز نميشہ"

"از امـروز كآمنتآ بآز شُـد" 1392/01/14

"خوشحآل ميشَمـ بآ نظراتتـوטּ همراهيمـ كنيد"

"متنـ آ از خودمـہ" 

"كپـے بدوטּ ذكر منبعـ ممنـوعـ"

"كُد آهنگ وبو بـہ كسـے نميدم" 

"درخواست نكنيد"

"كآمنت خصوصـے نديد"

وب شخصيـ ـــمـ >>> ıllı.. حريم سرכ یڪ פֿـوטּ آشام ..ıllı


+ تاريخ ساعت نويسنده + ✘ פֿـوטּ آشـ ــآم ✘ |

مشكے بـہ تـטּ كنيد 

عضا گرفتـہ ام ..

 براے مرگ يكـ احسآس

احسآسے بـہ بزرگے يكـ غرور لـہ شده 

بـہ زير دشنام هاے يكـ عشق دروغيـטּ

اينجا ..

در خلوتگاه ايـטּ عشق 

خوטּ بـہ پا شده 

صداے شيونهاے دردناكم 

صداے نفريـטּ هاے ايـטּ دل شكستـہ ام

روزے بـہ گوشت خواهد رسيد .. 

ايـטּ صدا را ..

دست سرسخت سرنوشـت بـہ گوشت مے رساند 

دستے بـہ سنگينے چَكيده اے آبدار 

براے زجرهاے ايـטּ قلب سوختـہ ام 

براے هر نفس كـہ با مرگ كشيدم .. 

براے تكـ تكـ ثانيـہ هاے تنهايے ام 

و براے غرور شكستـہ ام .. 

با پيكے شكستـہ مينوشم تا مسـت شوم

مسـت ايـטּ روزگآر ..

تا نبينم 

نشنوم 

و حس نكنم 

زخم زباטּ هاے ايـטּ مردم ظاهر انديش را 

باشد كـہ سرنوشت 

بيـטּ ما قضاوت كند 

قضاوتے بـہ سرمآے وجود آتش گرفتـہ ام 

ديدار بہ قيامت ..

+ تاريخ ساعت نويسنده + ✘ פֿـوטּ آشـ ــآم ✘

از هجوم تنهايے ها پناه مے برم 

بـہ سمفونے سكوت مرگ 

پناه مے برم بـہ انجماد آغوشے سرد 

گريزاטּ از لباسے بـہ رنگ موهآے سپيدم

گريزاטּ از حجلـہ اے پر خوטּ .. 

بايد بروم .. 

بآيد از ايـטּ حريم سرد .. 

پناه برم بـہ آغوش هوس هآے خونيـטּ 

يكـ خوטּ آشام 

مـטּ مانده ام با نعشگے هاے ايـטּ روح سرگرداטּ 

در قبرستانے تاريكـ 

بـہ تاريكے وجود قصے القلبش .. 

بـہ سختے سخره اے عظيم ..

صداے فريادهاے دردناكم در  ايـטּ لجنزار عشق 

همانند سيلے محكمے بـہ گوشهايم  برخورد ميكند

و مـטּ با تمام وجود در آغوش ميگيرم 

عشق وحشے ايـטּ خوטּ آشام را ..

 قطره قطره ے خوטּ سرخ و آتشينم را 

بر لبهاے خستـہ اش هديـہ ميكنم

و در جام شكستـہ ے ايـטּ هوس 

كـہ عشق نام گرفتـہ .. 

خوטּ معشوقـہ ام را يكـ نفس سر ميكشم .. 

و عاشقانـہ ميسوزم 

بـہ پاے يكـ عشق خونيـטּ ..

+ تاريخ ساعت نويسنده + ✘ פֿـوטּ آشـ ــآم ✘

نيمـہ شبے تاريكـ ..

در تكآپوے گذر از دالاטּ سرد و يخ زده ے عشق

تنها ..

با قلبے بـہ دار آويختـہ

با چشمآنے سرشآر از نفرت

با دردے كهنـہ از زخمے عميق

با فريادے از غم

غمے بـہ وسعت تمام ويرانـہ هاے قلبَم

دردے بے انتها ..

از رفتَـטּ

 نماندטּ

نخواستَـטּ ..

اين روزها عجيب بـہ  تنهايے دچارََم

در سايـہ تنهايے هاے خود خدايے ميكنم .. 

سايـہ اے ..

بـہ وسعت قلب كوچكم ..

قلبے آلوده بہ عشقے ممنوعـہ 

عشقے بہ كثيفے نگاه هاے هرزه ات

بر پيلـہ ے تنهايے قلب خستـہ و عاشقَم .. 

قلبے شكستـہ از دوستت دارم هاے دروغيـטּ

روزه اے از سكوت بگير .. 

تا بگمانم باشد .. 

عشق مـטּ نمے تواند بگويد مرا .. 

نمے خواهـد ..

+ تاريخ ساعت نويسنده + ✘ פֿـوטּ آشـ ــآم ✘

مـטּ میروم

بـﮧ اعماق تنـهـایـے ..

رانده ِ شـده ِ‌از تـو ..

در چشمآنـم بنگـر ..

عشـق را فریآد میزَنم ..

عشقے سوختـﮧ در آتش هوس ..

در آغـوشم بگیر تنـهایے

اینـكـ مرهمے جز تو ندارَم ..

گلـویـم درد میكنـد ..

از شیـوטּ هاے بـے كسے شبانگاهـَم ..

با مـטּ چـﮧ كرده اے كـﮧ عاشقانـﮧ هایـم

جـاے خـود را بـﮧ فـریادے

گداختـﮧ بـر گلـویـم داده ِ است ..

با مـטּ چـﮧ كردے كـﮧ بـوے عشقت

شامـﮧ ام را مجنـوטּ خـود كرده ِ ..

قلب مـטּ تكـﮧ تكـﮧ شده

نمینالـم ..

نمیگـریم ..

فقط ..

عمیـق بـﮧ ریـﮧ میكشم

تمــآم وجـود عشق آتیشنـت را ..

كنـآرَم بماטּ ...

بهـانـﮧ هایت ..

فـریاد دروغ است ..

بـرگرد ..

+ تاريخ ساعت نويسنده + ✘ פֿـوטּ آشـ ــآم ✘

ببیـטּ اونے كـہ عشقتـہ

اونـے همیشـہ میگـہ دوست داره 

اونے كـہ دلت زود بـہ زود براش تنگ میشـہ ..

اونـے فكر وجودش 

مستت میكنـہ ...

همـونـے كـہ ميگـہ 

هیچوقت تنهات نمیزارَم ..

و اونـے كـہ تو دارے الاטּ بهش فكر میكنـے

ایــن همونیـہ كـہ 

قــراره ازش ضربـہ بخورے ..

خواستم اطلاع بدم ..

+ تاريخ ساعت نويسنده + ✘ פֿـوטּ آشـ ــآم ✘

در  خلوت كوچـﮧ هآے تنهايے قدم ميزنم

رهگزراטּ بے تفاوت از كنارم گذر مے كنند

و باراטּ بے وقفـﮧ بر صورت سرخم

از سيلے هآے دردنآكـ روزگآر مے بارد

اكنوטּ هوآے ايـטּ كوچـﮧ ..

كوچـﮧ اے كـﮧ روزگآرے

ميعادگآه زيباتريـטּ خاطرات يكـ عشق برفے بود

 برايم سنگيـטּ شده ..

غريبے با چشمآنے آشنا از كنارم مے گذرد

ايـטּ غريبـﮧ ..

چقدر در نظرم آشنا بود

ايـטּ غريبـﮧ ..

چقدر شبيـﮧ خاطراتم بود ..

اندكے بـﮧ دستانش مينگرم ..

بـﮧ نگآهش ..

بـﮧ آغوشش ..

مے خواهم از ايـטּ كوچـﮧ بگريزم ..

هوآے خاطرات بر قلبم چنگ ميزند ..

درد مے كشم  ..

فرياد مے كنم ..

از وجود خاطراتے تا انتهآﮮ بـﮯ نهايت ..

از يكـ عشق برفـﮯ ..

از يكـ آغوش سرد .. 

خآطراتَم درد مـﮯ كند .. 

مـﮯ خواهند فراموش شوند ..

و بدرود گويند آخريـטּ كلام عشقـﮯ غريب را 

كلامے بـﮧ سردے نفسهآے قريب مرگ

بـﮧ مانند .. 

يآدم تورا فراموش ..

+ تاريخ ساعت نويسنده + ✘ פֿـوטּ آشـ ــآم ✘

خستـہ ام ..

از آمدטּ هآے نآخواستـہ

از رفتَـטּ هآے بے صدا

از اشكهآے شبآنـہ

از فريآد هآے التمآس

مے خواهم اقرار كنم ..

آرے ..

خستـہ ام ..

از نبودنت

از نديدنت

از نخواستنت

و تمآم دلتنگے هآے ايـטּ دل غمزده ام 

اكنوטּ مـטּ مانده ام با دلے شكستـہ

با ديدگآنے خستـہ از ديدآر

با بغضے خفـہ در گلو

خستـہ ام ..

خستـہ از ديدآرت ..

مـטּ مے روم ..

تآ نـہ لبخند هآے تمسخرآميز  بے شرمآنہ ات

بر اشكهآے داغدار مـטּ سايـہ افكند

نـہ ديدگان مـטּ بر چشمآטּ بے حيآے تو ..

بيا بـہ  فراموشے بسپاريم  ..

اشكهايم را

جوآنے از دست رفتـہ ام را

آبروے بر بآد رفتـہ ام را

و آغوش خآلے ام را ..

مـטּ .. خسته ام ..

+ تاريخ ساعت نويسنده + ✘ פֿـوטּ آشـ ــآم ✘

در میاטּ ازدحام فریادهایے 

فرا گرفتـﮧ از عمق تاریکے

در کنج تنهایے هاے بے انتها

تکیـﮧ کردم بر دیوارے بے ستوטּ

دستانم خالے از گرما

تیک تاک قلبم کند شده

لرزه صدآيم را گرفتـﮧ

کاش ایـטּ مـטּ بـﮧ آخر راه رسیده بآشد ..

كآش زیـטּ پس راه نفسهایم را

بے صدا بستـﮧ باشَند

میخواهم نباشم ...

بودטּ در کنار سیاه لشگر آدم هاے

هوس پرورده

بـﮧ ساטּِ قدم زدטּ

بر روے شیشـﮧ هاے خرد و بُرنده ..

قلب مـטּ صد پاره شده

رهایم کنیـــد

مـטּ میخواهم نباشم ....

+ تاريخ ساعت نويسنده + ✘ פֿـوטּ آشـ ــآم ✘

گرماے لبخند شهوت آلوده ات را

بـﮧ نگاهِ چشماטּ خستـﮧ ام دوختے 

چشمانے درمانده  ..

از انتظار بازگشت عشقے بے فرجام

عشقے يكـ طرفـﮧ ..

سالهاست كـﮧ

بـﮧ اميد آغوش گرم و عاشقانـﮧ ات

تـטּ بـﮧ آغوش تخت تنهايے ها سپردَم

تـטּ بـﮧ هم آغوشے

با خاطرات گذشتـﮧ اے تاريكـ

و پس از گذراندטּ عمرے بے ثمر در تنهايے

بازگشتے ..

بدטּ سوختـﮧ در آتش هوست را

بـﮧ روے احساس عاشقانـﮧ ام كشيدے

و مـטּ تنها با فريادے سينـﮧ سوز ناليدَم ..

بس است .. !

ديگر ارضا نميشوم..

وقتے زير لب ..

فاحشـﮧ خطابَم ميكنے ..

+ تاريخ ساعت نويسنده + ✘ פֿـوטּ آشـ ــآم ✘

دلتنگ خاطرات یكـ عشق برفے ام ..

عشقے نـﮧ چنداטּ دور..

بـﮧ وسعت يكـ ظلم عظيم

بـﮧ تاريكے و ظلمت ِ .. دل سياه شب

عشقے .. بـﮧ وسعت ويرانـﮧ هاے قلبَم

از چشمانے بـﮧ اشكـ نشستـﮧ

از تيغے بـﮧ خوטּ آغشتـﮧ

از درد تنهايے ..

معشوقے ناشے از عشق

خالے از احساس

با چشمانے دريده از شرم

بـﮧ راستے كـﮧ معشوقه ے مـטּ

ابليس كوچكے

در كنج ويرانـﮧ ے قلب درد كشده ام شده

در گذشتـﮧ اے نزديكـ ..

گذشتـﮧ اے بـﮧ نزديكے يكـ لبخند

بـﮧ نزديكے يكـ روز برفے ..

بر در و ديوار اتاق تاريكم چنگ ميزنم

از درد تنهايے مينالم

دلتنگ خاطرات يكـ عشق برفے ام ..

عشقے نـﮧ چنداטּ دور ..

+ تاريخ ساعت نويسنده + ✘ פֿـوטּ آشـ ــآم ✘

دردهايم را در غالب شعر فرياد ميكنم

اما افسوس

كـﮧ خوانندگاטּ اشعارم بسے كور و كرند 

اطرافم پر از خاليست ..

پر از تـرس ..

پر از تمآم بغضـ هـآے سيآه

بغضـ هايـے كـﮧ در آرزوے فريآد جاטּ سپردند

پر از اشكـهآيـے كـﮧ در آرزوے چكيدטּ بـﮧ روے گونـﮧ

در حلقـﮧ ے حسرت چشمانم خشكيدند 

حال برايَم هيچـ نماندهِ

جز تكـﮧ قلب پاره اے

كه در اعماق سياهچالـﮧ ے زندگے

با مرگ دست و پنجـﮧ نرم ميكند

و مـטּ عاجزانـﮧ اشعارم را فرياد ميكنم .. 

بـﮧ اميد خالے شدטּ

بـﮧ اميد فردايے بهتر

بـﮧ اميد فرا رسيدטּ ... آرامشــــ

+ تاريخ ساعت نويسنده + ✘ פֿـوטּ آشـ ــآم ✘

دلم تَنگ شده 

براے روزهاے خوش گذشتـﮧ

روزهآیے كـﮧ تو بآ لبخـندم 

مست مے شدے

امــآ امـروز 

تـטּ میدَهَم و تو فـریآد میـزَنے ..

نمـے خواهَم

مـرا فاحشـﮧ نخواטּ ..

مـטּ جسمم رآ نمیدهـم ..

مـטּ تـטּ میـدهـم

بـﮧ  هر كآرے

بـراے ...

بآ تـو بـودَטּ ......

+ تاريخ ساعت نويسنده + ✘ פֿـوטּ آشـ ــآم ✘

تنهـا كـﮧ باشے ..

وجـودت بيقـَرار میشوَد

دستانت را بر دیـوار میكوبـے 

دیوارے كـﮧ

قاب ِ عكسـے شكستـﮧ

بـﮧ عاشقـانـﮧ هایت دَهـטּ كجـے میكـُند

لبانت بـے رَنگ میشوَد

احسـاست قصد جانت را مے كـند

و تـو باز عاشقـانـﮧ نـَفـَـس میكـِـشے 

و اینگـونـﮧ است یڪ عشق وحشیـانـﮧ ..

و رَهگـُذراטּ بے تفاوُت بـﮧ فریادِ جاטּ سوزَت

ظالمـانـﮧ وَحشـے خطابَت مے كنـند ..

+ تاريخ ساعت نويسنده + ✘ פֿـوטּ آشـ ــآم ✘

دِلـم میخواهـد 

یكـ جــآے آرام بنشینـم ..

چنانـكـﮧ كـﮧ كسے خلسـﮧ ے تنهایے مرا برهم نزَند

چنانـكـﮧ هیچ فـریادے مـرا از آטּ خآرج نكند ..

چنانـكـﮧ در آטּ هیچ مـَردے مـردانگے را بـﮧ فــریآد نداند

چنانـكـﮧ در آטּ ...

غم مرگ میطلبم ..

آرامِش وَحش ..

فــَریادے از محبت ..

خـالے از ریا .. !

+ تاريخ ساعت نويسنده + ✘ פֿـوטּ آشـ ــآم ✘

دِلـم ...

خـودزنـے میخـواهـد ..

وحشـیآنـﮧ تریـטּ خـودزنـے در آغــوش تــو ..

فـریاد میخـواهـد ..

فـریـادے كـﮧ از پس سكـوت غوغآ میكند ..

رُســوایـے میطلـبد ..

بـﮧ امیـد كنـآر تـو بـودטּ ...

اما افسوس ...

دِل تو هیـچكدام رآ نمے خـواهـد ....


+ تاريخ ساعت نويسنده + ✘ פֿـوטּ آشـ ــآم ✘

در ایـטּ دقدقـہ ثانیـہ هـا

در برهوت ایـטּ روح بے خلسـہ

در انتظار ذره اے محبت .. 

بـہ ستوه آمده ام .. 

گوشـہ اے تاریـكـ .. 

بـر ایـטּ دِل زار بـے وقفـہ مے گریم ..

ایـها لنـاس ..

بدادَم برسیــ ــد ..


+ تاريخ ساعت نويسنده + ✘ פֿـوטּ آشـ ــآم ✘